การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

บทนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Research for Sustainable Development ) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2562 (ขยายเวลาถึงวันที่ 25 เมษายน 2562) ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2019.rtu.ac.th/

กิจกรรมและช่วงเวลา

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา หมายเหตุ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
(ขยายเวลาถึงวันที่ 25 เมษายน 2562)
❯ รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
(ขยายเวลาถึงวันที่ 25 เมษายน 2562)
 
แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ พุธที่ 24 เมษายน 2562
(ขยายเวลาถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562)
 
ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้วิจัย ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ❯ รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
(ขยายเวลาถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
 
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน / แจ้งกำหนดการประชุม / ห้องในการนำเสนอ อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562  
  หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   ประกาศ : เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี   313-0-73263-2

ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  หมายเหตุ : พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • รายการ : กลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์
  • กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  • แบบบรรยาย (Oral presentation)
  • แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* Poster ( นำเสนอโดยโปสเตอร์ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* Poster ( นำเสนอโดยโปสเตอร์ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )


1 / 3
RTUNC2019
2 / 3
RTUNC2019
3 / 3
RTUNC2019